>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

π ρ ο κ υ ρ ή σ σ ε ι

Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων»

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (συμφερότερη από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά), σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 19587/05-12-2018 μελέτη του Δήμου. Αφορά στην προμήθεια δέκα (10) συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.200,00€ με ΦΠΑ 24% , CPV: 44613400-4 «Κάδοι αποθήκευσης»

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team